برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

انسان شناسی اسلامی در آثار «شهید مطهری»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: الهیات

پژوهشگران: 
علیپور محمدعلی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1366

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

گزارش موجود حاصل تحقیقی است که کوشیده است تا نظرات استاد شهید «مرتضی مطهری» را درباره انسان شناسی، از لابه لای آثار ایشان استخراج نموده و ضمن بیان ارتباط و نظم و ترتیب خاص موضوعات طرح شده، این مباحث به تفصیل و یک جا در اختیار پژوهشگران قرار گیرد تا آغازی برای تحقیقات انسانی باشد. این تحقیق تحت عنوان «انسان شناسی اسلامی در آثار شهید مطهری» اولا پژوهشی کلامی است و ثانیا نگرش استاد را به انسان مکتبی بیان می دارد.
مباحث اصلی این تحقیق را فصول زیر تشکیل می دهد.
1 اصول انسان شناسی اسلامی (توانایی های انسان).
2 مفهوم انسانیت و اقدام انسان ها
3 معیارهای انسانیت
4 انسان کامل.
این پژوهش با روش کتابخانه ای و با استفاده از بیست و یک منبع از آثار استاد شهید مطهری (ره) فراهم آمده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):