برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه اثر RA و DHEA روی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان به سلول عصبیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
بهاروند حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد و 1 مقاله ISI


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

سلول های بنیادی دارای دو خاصیت تکثیر و تمایز هستند. این سلول ها دو گروه هستند: سلول های بنیادی جنینی و سلول های بنیادی بزرگسالان.
سلول های بنیادی بزرگسالان در قسمت های مختلفی از آن جمله: کبد، مغز، پوست، خون، مغز استخوان، ماهیچه اسکلتی و.... وجود دارند
در مغز استخوان، سه گروه، سلول های بنیادی خون ساز، سلول های بنیادی مزانشیمی، سلول های پیش ساز چند توانه بزرگسالان وجود دارد.
در این مطالعه بعد از تخیلص سلول های بنیادی مزانشیمی، طی پروتکلی این سلول ها به وسیله bFGF+EGF در محیط نوروبیسال تشکیل نوروسفر دادند. بعد از 7 روز که بیشترین بیان نستین را دارا بودند، این سلول ها پلیت شدند و با RA ،DHEA ،RA+DHEA و یک گروه کنترل تیمار گردیدند. در آن ها بعد از 12 روز به بررسی مارکرهای عصبی پرداخته شد. مارکرهای مورد بررسی βIII-tubulin ،nestin ،Tau ،MAP-2 ،GFAP ،Pax-6، Isl-1، TH بودند. با آنالیزهای آماری نشان داده شد که درصد بیان این مارکرها در سلول های تیمار شده نسبت به سلول های بنیادی مزانشیمی بیشتر بود. بین RA و DHEA و RA+DHEA تفاوت معنی دار نبود. سپس از DHEA در مرحله تشکیل نوروسفر استفاده شد و مشخص شد که اثر DHEA در تکثیر سلول های نوروسفر و همچنین درصد سلول های نستین مثبت با bFGF+EGF یکسان بود ولی بعد از پلیت کردن این سلول ها درصد نورون زایی در تیمار با DHEA بسیار بالاتر از bFGF+EGF بود. از طرفی، استفاده همزمان bFGF+EGF+DHEA اثر تکثیر و تمایز بیشتری را نشان داد. DHEA چه در مرحله تشکیل نوروسفر و چه در مرحله پلیت اثر یکسانی در تمایز به سلول های عصبی دارد ولی اگر در مرحله تشکیل نوروسفر استفاده شود می توان از تاثیر bFGF+EGF صرف نظر کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):