برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین تجربیات مدیران «بنیاد مهاجران جنگ تحمیلی» و «ستاد بازسازی» و ارائه الگوی بهینه برای مدیریت بحران کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1375

کارفرما: ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تهیه و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف طرح تدوین تجربیات مدیران «بنیاد مهاجران جنگ تحمیلی» و «ستاد بازسازی» بوده و نتیجه ای که از آن حاصل گردیده ارائه مدلی برای مدیریت بحران کشور است. در این پروژه از روش مصاحبه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده گردید و از پرسش نامه به عنوان ابزار مکمل بهره گیری شد. جامعه آماری پژوهش مورد نظر، بنیاد مهاجران و ستاد بازسازی کل کشور بود که در حدود 50 نمونه از مدیران این دو سازمان برای انجام تحقیق مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه های مدیران بنیاد و ستاد در قالب دو مجله منتشر گردید و برای ارزیابی عملکرد مدیریت در این دو سازمان هر یک از عناصر مدیریت (برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع انسانی، هدایت، کنترل و فرهنگ سازمانی) و همچنین شرایط محیطی حاکم بر این دو سازمان با استفاده از تئوری های مدیریت مورد نقد و بررسی قرار گرفت و از تحلیل عملکرد مدیران، در نهایت الگویی برای مقابله با بحران های مشابه ارائه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):