برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی توان اکولوژیک مناطق زیست محیطی خلیج چابهار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان سیستان و بلوچستان 

گروه پژوهشی: سیستم اطلاعات جغرافیایی

پژوهشگران: 
دهزاد بهروز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: سازمان محیط زیست استان سیستان وبلوچستان

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2440087- 2448219-0541

نشانی سازمان مجری: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، صندوق پستی: 655-98135
 

چکیده:

معرفی توان اکولوژیک منطقه خلیج چابهار به نحوی که منافع درازمدت و سلامت جوامع محلی در طرح های توسعه ای به همین تناسب انجام شود از اهداف اجرای طرح می باشد.
در این پژوهش به توان اکولوژیک منطقه پرداخته شد و همچنین فعالیت های انسان ساخت و خشکاندن دریا که باعث بر هم خوردن تعادل اکولوژیک در اکوسیستم آبی منطقه است مشخص گردید خصوصیات فیزیکی وشیمیایی آب منطقه بررسی شد و همچنین با توجه به بارگیری خاک و شن و ماسه و کدر شدن آب های ساحلی و تاثیر منفی روب آبزیان منطقه به تاثیر آلودگی بر مرجان ها، نوار ساحلی و آبزیان منطقه پرداخته گردید.
براساس نقشه های تولید شده در خصوص منطقه بندی توان اکولوژیک خلیج چابهار، این خلیج را می توان به سه منطقه مدیریتی بر اساس فعالیت های انسانی تقسیم نمود. رسوبات حمل شده به خلیج چابهار چه از طریق آبگیرها و رودخانه ها و چه از طریق طوفان های شن در منطقه، یکی از عوامل تاثیرگذار بر توان اکولوژیک خلیج چابهار است و عوامل ذکر شده سبب کاهش توان اکولوژیک خلیج چابهار می باشند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):