برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه اثر ستیل تری متیل آمونیوم بروماید در اندازه گیری همزمان دوپامین و اسکوربیک اسید با استفاده از الکترود خمیر کربنی اصلاح شده با قلع هگزاسیانوفراتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: شیمی تجزیه

پژوهشگران: 
حسین زاده رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج طرح به صورت مقاله در مجله Colloids Surf. B: Biointerfaces 68, 2 (2009) 213 منتشر گردیده است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

در این طرح تحقیقاتی تهیه الکترود اصلاح شده SnIVHCFI و رفتار الکتروشیمیایی و الکتروکاتالیزی آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای تهیه الکترود اصلاح شده SnIVHCFII سه محلول K4[Fe(N)6]، SnCl4، 4H2و KNO3 با غلظت 0.1M استفاده شد. رسوب حاصل در دمای اتاق خشک و داخل لوله های تفلونی متصل به یک میله مسی منتقل شد و بعد از صیقل دادن الکترود آماده استفاده گردید. رفتار الکترود در داخل الکترولیت ها و بافرهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. الکترود اصلاح شده در داخل بافر فسفات پتاسیم 0.5 مولار و 7pH رفتار الکتروشیمیایی خوبی نشان داد لذا در این الکترولیت به مطالعه رفتار الکتروشیمیائی الکترود اصلاح شده پرداخته شد. الکترود از پایداری زیادی برخوردار بود. با استفاده از الکترود اصلاح شده با SnIVHCFII و ستیل تری متیل آمونیوم بروماید رفتار الکتروکاتالیتیکی دوپامین و اسکوربیک اسید هم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):