برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات بررسی شیوه های جلب مشارکت شهروندان در امور نگهداری و توسعه فضای سبز و فضاهای تفرجگاهیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان سیستان و بلوچستان 

گروه پژوهشی: مدیریت شهری و روستایی

پژوهشگران: 
حیدری فرح (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری زاهدان

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2440087- 2448219-0541

نشانی سازمان مجری: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، صندوق پستی: 655-98135
 

چکیده:

مشارکت مردم و برنامه ریزی و مدیریت، فضای سبز را پویا و انعطاف پذیر می سازد. احساس تعلق شهروندان به فضای سبز عمومی که به عنوان منظر شهری مورد تاکید است باعث ارتباط و درگیر شدن شهروندان با معماران منظر و شهرسازی بوده و در نهایت موجب ارائه پیشنهادات و برنامه ریزی مدون هویت دار ساختار شهر و فضاهای زیستی خواهد شد.
در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با تهیه پرسشنامه و روش پیمایش، سنجش میزان رضایت مردم از توسعه فضای سبز، امکانات موجود در فضای سبز،حفظ و نگهداری از فضای سبز مورد بررسی قرار گیرد. با در نظر گرفتن اهداف فوق، پرسشنامه ای برگرفته از منابع کتابخانه ای، اینترنتی و مصاحبه های حضوری کارشناسان فضای سبز شهرداری تهیه گردید و از بین جامعه آماری که شامل کلیه شهروندان شهر زاهدان بود پرسشنامه فوق تکمیل و سپس با استفاده از روش های آماری بر روی سوالات پرسشنامه نتایج استخراج گردید.
میزان رضایت شهروندان از سازمان پارک ها و فضای سبز در مناطق سه گانه در خصوص توسعه فضای سبز، امکانات موجود در مناطق فوق، حفظ و نگهداری از فضای سبز و کاشت اندام پوشش گیاهی سنجیده شد و در پایان هر یک از موارد فوق، به صورت کلی در شهر زاهدان سنجیده و پیشنهاداتی از سوی مردم جهت حفظ و گسترش فضای سبز ارائه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):