برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات و تهیه طرح شناسایی سکونتگاه های غیر رسمی شهرهای: نیشابور، سبزوار، گناباد و تربت حیدریهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
رهنما محمدرحیم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی

خروجی طرح: 

- تحویل گزارش نهایی به کارفرما
- تنظیم و چاپ مقاله پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این طرح به منظور شناسایی مناطق حاشیه نشین در چهار شهر نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه و گناباد تهیه شده است. بدین منظور پس از مطالعه و بررسی مباحث نظری پیرامون حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، سابقه و تاریخچه پیدایش این پدیده در سطح جهان و ایران، دلایل و پیامدهای ناشی از آن، تئوری های مربوط به حاشیه نشینی و الگوهای مواجهه با آن و برخورد با این پدیده در قوانین و مقررات داخلی کشور به تعیین شاخص ها و معیارهای شناسایی مناطق حاشیه در شهرهای مذکور اقدام نموده است و با تکمیل 1000 پرسشنامه در چهار شهر مذکور مناطق حاشیه نشین در این شهرها شناسایی شده و مشخصات عمومی و کلی مناطق و خانوارهای ساکن در آن از طریق تکمیل پرسشنامه های عمومی و خانوار تعیین گردیده است.
با توجه به تعاریفی که از حاشیه نشینی مطرح گردیده و مطالعاتی که در شهرهای مورد مطالعه صورت گرفته مشخص شد که پیدایش حاشیه های شهری اغلب با دلایل اقتصادی همراه بوده است. همچنین رابطه مستقیمی بین افزایش ضریب شهرنشینی، کاهش نرخ روستانشینی، افزایش تعداد شهرها و گسترش فیزیکی شهرها وجود دارد. نتیجه نهایی این طرح شناسایی 5 منطقه حاشیه نشین در شهر نیشابور، 4 منطقه در شهر سبزوار، 8 منطقه در شهر تربت حیدریه و 5 منطقه در شهر گناباد بود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):