برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان موفقیت همیار مشاوران در حل مشکلات همسالانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: آسیب شناسی اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1387

کارفرما: آموزش و پرورش

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

تعیین میزان موفقیت همیار مشاوران در حل مشکلات همسالان خود در دبیرستان های مجری طرح مشاوره همتایان در شهر تهران هدف این طرح بوده است.
روش اجرای پژوهش در این مطالعه روش پیمایشی بوده است که بر اساس آن با 391 نفر مصاحبه گردید.
نتایج پژوهش نشان داد که میانگین میزان موفقیت همیار مشاوران در حل مشکلات همسالان خود معادل 92.1 می باشد که در این میزان درباره حداقل نمره 59 و حداکثر نمره 115، کمتر از حد متوسط می باشد. اما با وجود این میزان موفقیت کلی همیار مشاوران کمتر از حد متوسط بوده، اما در زمینه ایفای کارکرد اصلی آنها یعنی گوش کردن همدلانه موفقیت آمیز بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):