برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت آزمایشگاهی تیوفیتالیمدگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی آلی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

CTP به عنوان ماده موثر درصنایع لاستیک و برای تاخیر اندازی زمان برشتگی لاستیک مورد استفاده قرار می گیرد با توجه به نیاز به این ماده در کشور، روش های متفاوت تهیه آن مورد بررسی قرار گرفت و برای انطباق با شرایط بومی کشور روشی جدید ابداع و اطلاعات مربوط به تهیه مورد تدوین قرار گرفت.
هدف از اجرای این طرح دسترسی به روش تولید ماده تاخیر انداز سیکلو هگزیل تیوفتالیمید با روش بومی می باشد
.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از
:
-بررسی روش های متداول در جهان
-مطالعه برای ارائه روش جدید منطبق بر فناوری بومی
-انجام آزمایشات و جمع آوری اطلاعات
-معرفی روش جدید
-تدوین وارائه دانش فنی به دست آمده در مقیاس آزمایشگاهی
که در نتیجه منجر به تدوین و ارائه دانش فنی به دست آمده در مقیاس آزمایشگاهی گردید
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):