برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه مهاجرت نخبگانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مرکزی (اراک) 

گروه پژوهشی: آسیب شناسی اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: سازمان ملی جوانان

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-2777400-0861

نشانی سازمان مجری: اراک، خیابان شهید بهشتی، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 716
 

چکیده:

هدف اصلی اجرای این طرح، بررسی تحقیقات انجام شده در ایران در زمینه مهاجرت های خارجی نخبگان و ارائه پیشنهاداتی به دولت، جهت برنامه ریزی و مقابله با پدیده فرار مغزهاست. در این فرایند پژوهشی با استفاده از فراتحلیل به روش کیفی، به دسته بندی موضوعات مطالعه شده، بررسی روش های به کار گرفته، طبقه بندی و تحلیل یافته های این تحقیقات از نظر وضعیت موجود، علل و پیامدها مبادرت شده است.
روش پژوهش در این مطالعه فراتحلیل بوده است که بر اساس آن 68 اثر درباره مهاجرت نخبگان مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج پژوهش نشان می دهد که بیش از نیمی از مطالعات انجام شده در حوزه مهاجرت نخبگان فقط توصیفی بوده و محققان فقط به دنبال بررسی نگرش و گرایش نخبگان به خروج از کشور بوده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):