برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پرسشگری پیوندهای روستایی طرح تحلیل و توصیف پیوندهای اصلی بین سکونتگاهی در استان مرکزیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مرکزی (اراک) 

گروه پژوهشی: مدیریت شهری و روستایی

پژوهشگران: 
نبیونی ابراهیم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-2777400-0861

نشانی سازمان مجری: اراک، خیابان شهید بهشتی، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 716
 

چکیده:

پیوندهای بین سکونتگاهی روستاهای استان مرکزی با هدف تعیین پیوندهای اصلی بین سکونتگاهی روستاها و تشخیص گرایشات آنها برای پیوند با مراکز جمعیتی داخل و خارج از استان صورت گرفته است. با توجه به تنوع پیوندهای ممکن بین سکونتگاه های روستایی، تلاش شده است تا بعضی از این پیوندها که نقش و اثر تعیین کننده تری در جهت گیری توسعه روستایی دارند مشخص گردند.
به همین دلیل 36 روستا از بین روستاهای استان مرکزی به عنوان نمونه و با استفاده از مطالعه سطح بندی روستاها انتخاب گردیدند. برای توصیف و تحلیل پیوندهای بین سکونتگاهی روستایی از روش تکمیل پرسشنامه به طریق مصاحبه با اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا و همچنین کسب اطلاعات از مراجع مختلف استفاده شده است.
نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که پیوندهای بین سکونتگاهی روستاهای استان مرکزی شدیدا تحت تاثیر ناحیه جغرافیایی هستند که در آن قرار گرفته اند. به این معنی که روستاهای واقع در هر ناحیه جغرافیایی، نوعا الگوهای رفتاری مشابهی از نظر برقراری پیوند بین سکونتگاهی از خود بروز می دهند. الگوهای رفتاری ذکر شده به تفصیل در تحقیق آمده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):