برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان شیوع مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین نوجوانان و جوانان شهرهای استان مرکزیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
فیضی ایرج (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی

خروجی طرح: 

با استفاده از نتایج تحقیق حاضر راهکارهای لازم برای کاهش مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی و داروهای روان گردان به سازمان های مسوول از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است. همچنین نتایج تحقیق شیوه های مناسب را برای آگاهی نوجوانان و جوانان از پیامدهای منفی مواد مخدر و مشروبات الکلی ارائه نموده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از: بررسی میزان آشنایی جوانان و نوجوانان استان مرکزی با انواع مواد مخدر بررسی میزان دسترسی آنان به انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی، بررسی میزان استفاده آنان از انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی، بررسی نگرش جوانان و نوجوانان نسبت به مصرف مواد مخدر، بررسی زمینه ها و شرایط مصرف مواد مخدر و بررسی رابطه متغیرهای مستقل با مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی و داروهای روان گردان.
این تحقیق در مراکز شهرستان های استان مرکزی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 3999 نفر بوده است. روش مورد استفاده در تحقیق حاضر پیمایشی بوده که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و اجرا شد.
برخی از نتایج تحقیق به شرح زیر است:
میزان نگرانی شیوع مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی 90% برای مواد مخدر و 75% برای مشروبات الکلی بوده است. سهولت تهیه مواد مخدر و مشروبات الکلی 62% در مورد مواد مخدر و 58% برای تهیه مشروبات الکلی در حد آسان بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):