برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کتاب شناسی سوادآموزی و آموزش بزرگ سالانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم تربیتی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  بهمن 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تهیه و قابل ارایه است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

برای گسترش سوادآموزی و فراهم آوردن امکانات لازم برای یک طرح فراگیر و تعمق بخشیدن به آموزش بزرگ سالان، تهیه و جمع بندی منابع گوناگون که در شناخت کلیه زمینه های موضوعی در امر فوق وجود دارند، می تواند به عنوان یک راهنما در اختیار برنامه ریزان، محققان و آموزشیاران قرار گیرد. این کتاب شناسی کلیه مباحث موجود در قلمرو آموزش بزرگ سالان را که در برگیرنده طیف گسترده ای از سوادآموزی تابعی از آموزش های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است در بر می گیرد. در این مجموعه که شامل کلیه کتب، مقالات، گزارش های داخلی و پایان نامه ها است، موضوعات به صورت استاندارد و الفبایی تنظیم شده اند.
در آخر کتاب شناسی هم نمای کلی از نویسنده، مترجم و موضوعات فرعی دیگر سوادآموزی آمده است.
لازم به یادآوری است که در مقدمه این کتاب شناسی تحلیل کوتاه از روند سوادآموزی و روش های مختلف بزرگ سالان آمده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):