برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی ضدعفونی کننده آزومت از جنبه های شیمیایی، باکتریایی و باقیمانده دارو در محیطگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
کمره مجتبی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: شرکت تابان شیمی کیان

خروجی طرح: 

نتایج طرح به صورت گزارش کامل به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این طرح خصوصیت ضدعفونی کننده آزومت که دارای ماده موثره پارافرمالدیید و سود کاستیک است در یک سالن 30 متری با ارتفاع 3 متر ارزیابی شد.
این ارزیابی بر روی اسپور باکتری
Basillus subtilis و باکتری Samonella entritidis انجام شد. اسپور باکتری با تعداد 2×104 روی دیسک های کاغذی دایره ای شکل به شعاع 10 سانتیمتر قرار گرفتند و به همراه پلیت هایی که در آن سالمونلا کشت داده شد در ارتفاع های 0 و 1 و 2 و 3 متر در معرض بخار آزومت قرار گرفت. کاهش لگاریتمی تعداد اسپور و کلنی باکتری سالمونلا با آزمون های آماری %CV و T زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
میانگین تعداد اسپور باکتری در هر دیسک کاغذی قبل از بخار دادن با آزومت
2×104 بود که پس از آن به 8×103 رسید. در مورد سالمونلاها، در محیط های کشت پس از بخار دادن هیچ گونه رشدی درپلیت ها مشاهده نشد.
آزمون
t زوجی، کاهش تعداد اسپورها در مقایسه قبل و بعد از بخار دادن را معنی دار نشان می دهد (p=0.02).
در مورد سالمونلا، متوسط تعداد کلنی در پلیت های ضدعفونی نشده
0.7 بود که در مقایسه با پس از بخار دادن تفاوت معنی داری داشتتند (p=0.007).کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):