برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح جامع آمارگیری، نیازسنجی و سنجش رضایت مندی گردشگران در استان گیلانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
وارسته علی (همکار طرح)
معصومی محمد (همکار طرح)
محمدی علاء الدین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

 

اهداف طرح عبارت اند از:
-1 بررسی کم و کیف جریان های گردشگری داخلی در استان گیلان شامل: بررسی تعداد گردشگران داخلی به تفکیک جاذبه ها و مناطق مورد بازدید، بررسی تعداد گردشگران داخلی به تفکیک مبدا سفر (محل اقامت)، بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی (ses) گردشگران داخلی استان گیلان، بررسی انگیزه های سفر گردشگران داخلی استان و بررسی متوسط هزینه های سفر گردشگران داخلی استان گیلان
-2بررسی عمده ترین مسائل و مشکلات گردشگران داخلی استان گیلان
-3 ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی به منظور توسعه صنعت گردشگری استان گیلان، پیشنهاد مدل های مناسب و کارآمد به منظور آمارگیری مستمر گردشگران، ارائه راهکارهای مناسب به منظور رفع نیازها و مشکلات گردشگران استان گیلان، ارائه راهکارهای توسعه امکانات زیربنایی، حمل و نقل، اقامتی و رفاهی و تفریحی و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش عوارض ناشی از صنعت گردشگری در استان گیلان کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):