برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و مطالعه تنگناها و مشکلات مجتمع های آموزشی رزمندگانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: علوم تربیتی

پژوهشگران: 
تقوی سیدمجتبی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1367

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و نتایج آن قابل ارایه است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

هدف این طرح شناسایی و بررسی علل و عوامل موثر در ایجاد مشکلات و تنگناهای مجتمع های آموزشی، شناخت نقاط ضعف و قوت سیستم آموزشی مجتمع، ثبت تجربیات مجتمع ها به صورت مدون و منظم به عنوان یک تجربه جنگی، ثبت روند آموزش و پرورش در جنگ و استفاده از نقاط مطلوب آن در نظام رایج و رسمی کشور بوده است.
در این تحقیق از روش پیمایشی و اسنادی استفاده شده است و از طریق نمونه گیری تصادفی در جبهه و پشت جبهه، با توجه به پراکندگی تعداد زیادی یگان های رزمی، 573 نفر معلمان و از دانش آموزان انتخاب شده اند.
برخی از نتایج به دست آمده عبارتند از:
1- هرچه مجتمع در رفع عقب ماندگی درسی موفق تر بوده، در جلب رضایت دانش آموزان نیز موفق تر بوده است.
2- هرچه میزان رضایت دانش آموزان افزایش می یابد فعالیت تحصیلی آنان نیز افزایش می یابد.
3- هرچه معلمان بیشتر به اهداف خود دست یابند بیش تر احساس رضایت می کنند.
4- هرچه فاصله مجتمع از محل استقرار افراد بیشتر بوده، احساس رضایت آن ها هم زیادتر شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):