نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

«مدولاتور» و «لامپ مادون قرمز» مربوط به «سیمیلاتور موشک تاو»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی و نمونه ساخته شده به کارفرما واگذار شده است. 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

پس از شلیک موشک «تاو»، موشک هر لحظه موقعیت خود را از طریق تشعشع لامپ مادون قرمزی که به همراه دارد به سیستم هدایت شونده فرستاده و سیستم هدایت کننده هم از طریق دو سیمی که به همراه موشک کشیده می شود موشک را هدایت می کند. برای آموزش سلیک موشک از دستگاهی به نام «سیمیلاتور تاو» استفاده می کنند که مهم ترین قسمت های آن «مدولاتور» و «لامپ مادون قرمز» می باشد که لامپ مادون قرمز در میدان نیز نقش موشک را بازی می کند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):