برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی انواع نیازها و طبقه بندی سطح انتظارات خانواده های شاهد و ایثارگر استان خراسان رضویگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
دانایی مجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1385

کارفرما: سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی و نتایج تحقیق به کارفرما
تدوین مقاله جهت انتشار در نشریه علمی پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

روش تحقیق، پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای با سوالات عمدتا باز استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه خانواده های شاهد و ایثارگر شهر های مشهد، نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه است.حجم نمونه انتخابی تعداد 431 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به دست آمد.
مهم ترین نتایج به دست آمده از این پژوهش به شرح زیر است:
نیاز اقتصادی با میانگین 2.19 در رتبه اول قرار دارد و پس از آن به ترتیب نیاز پزشکی با میانگین 3.64 در رتبه دوم، نیاز اجتماعی با میانگین 4.39 در رتبه سوم، نیاز اداری با میانگین 4.90 در رتبه چهارم، نیاز خانواده با میانگین 3.03 در رتبه پنجم، نیاز مشاوره با میانگین 4.83 در رتبه ششم، نیاز فرهنگی با میانگین 4.07 در رتبه هفتم، نیاز آموزشی با میانگین 4.74 در رتبه هشتم قرار دارند. (میانگین به دست آمده هرچه به عدد 1 نزدیکتر باشد آن نیاز در بین پاسخگویان دارای ضرورت بیشتر است.)کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):