برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان تاثیر سم سای هالوترین 5 درصد در از بین بردن انگل های خارجی (کنه- شپش) دام های آلودهگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1386

کارفرما: شرکت گیاه

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از: بررسی و تعیین میزان تاثیر سم سای هالوترین در از بین بردن کنه و شپش دام های آلوده و نیز اثرات آن بر روی پوست و پشم
- همچنین بررسی بی خطری سم در دوز مورد توصیه شرکت
- ارزیابی کارآیی سم در مبارزه با کنه های یک میزبانه و چندمیزبانه و شپش
این طرح به منظور اثبات این فرضیه که استفاده از سم سای هالوترین به دو روش سمپاشی و یا حمام جهت مبارزه با کنه های یک میزبانه و چندمیزبانه و نیز شپش مناسب می باشد، به صورت آزمون میدانی (
Field Trial) اجرا گردید. در این طرح پس از شناسایی دام های آلوده به دو گروه آزمایش (درمان) و کنترل مستقیم و به صورت جداگانه تاثیر سم بر روی کنه ها و نیز تاثیر سم بر روی شپش در آنها مورد آزمایش و در فواصل زمانی مشخص، اثرات سم مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین تاثیر سم بر روی پوست و پشم با روش های مشخص شده مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت Efficacy Rate سم مورد مطالعه با تعیین وضعیت آلودگی قبل و بعد از مداخله با استفاده از فرمول مربوط محاسبه و داده های مربوط به آلودگی دام ها در مراحل مختلف به صورت توصیفی پردازش شد. سم مورد مطالعه دارای اثربخشی قابل قبول در دام های مورد آزمایش بود و عوارض جانبی خاصی جهت استفاده از آن، مشاهده نشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):