برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اوقات فراغت جانبازان و معلولانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: تربیت بدنی

پژوهشگران: 
قراخانلو رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این طرح با هدف دست یابی به شناختی واقعی از نحوه گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولان به منظور تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف ایشان انجام پذیرفته است. در این طرح از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است و به روش نمونه گیری 610 نفر از جانبازان و معلولان انتخاب شدند و نحوه گذران اوقات فراغت آنان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مهم به دست آمده از این تحقیق به شرح ذیل است.
-جانبازان بیش از معلولان از مشکل مالی اظهار نارضایتی می کنند.
-میان جانبازان و معلولان از لحاظ «مشکل روحی» به عنوان یک مانع برای گذران مطلوب اوقات فراغت تفاوتی وجود ندارد.
-گرچه طرز نگرش و برخورد اطرافیان به عنوان یک مشکل از سوی جانبازان و معلولین عنوان گردیده است لیکن این مشکل به طور نسبی برای معلولان شدیدتر از جانبازان بوده است.
-میان جانبازان و معلولان تفاوتی در گرایش به ورزش مشاهده نمی شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):