برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی کارایی محلول خوراکی رسپیتول بی در بهبود رال های تنفسی طیورگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
اکبری آزاد گیتا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1386

کارفرما: شرکت باریج اسانس

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

ارزیابی مقایسه ای کارآیی محلول خوراکی رسپیتول بی با داروی منتوفین (مشابه خارجی داروی رسپیتول بی) در بهبود رال های تنفسی و راندمان پرورش در سندرم تنفسی طیور هدف طرح است.
این طرح که از نوع آزمون میدانی است در فارم پرورش جوجه گوشتی یا در پولت تخمگذار انجام شد. در فارم های پرورش طیور قبلا به بیماری تنفسی که علائم رال تنفسی، تنگی نفس و سختی تنفس را نشان می دهند سه گروه (سالن) با شرایط و امکانات استاندارد و مدیریت مطلوب و مشابه انتخاب و برنامه با داروهای منتوفین، رسپیتول بی و برم هگزین در مورد آنان اجرا شد. قبل از شروع برنامه درمانی و طی آن وزن کشی از هر سه گروه انجام شد. همچنین میزان تلفات، میزان مصرف دان گله و نیز درصد پرندگان که سروصدای تنفسی را نشان می دهند ثبت گردید. بعد از دوره درمان فاکتور های کیفی و نیز فاکتورهای کمی در سه گروه بررسی، مقایسه و از نظر آماری مقایسه شد.
بررسی مقایسه ای درمان دارویی رسپیتول بی (گروه تست) و منتوفین (دارای مشابه) و برم هگزین نشان داد که:
-1 رسپیتول بی از نظر کنترل و کاهش شدت رال های تنفسی مشابه منتوفین و بهتر از برم هگزین عمل کرده است.
-2 مقایسه فاکتورهای کیفی در داروهای کیفی در داروهای یاد شده پس از آنالیز آماری فاقد اختلاف معنی دار بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):