برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بازشناسی گرایش های تجدید حیات گرایانه در معماری پس از انقلاب اسلامی ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: معماری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

1-تدوین مقاله علمی پژوهشی
 2- ایجاد بستر مناسب برای مطالعه در حوزه گرایش های تجدید حیات گرایانه معماری پس از انقلاب


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

دسته بندی رویکردهای موجود در معماری پس از پیروزی انقلاب در بناهای خاص هدف اصلی پژوهش بوده است. بر این مبنا تعیین ایده های ساختار دهند ه طرح ها، مفاهیم ساختارهای فضایی، بررسی شکل و فرم در بنا، تعیین مصالح در بنا و نوع رابطه بناهای مورد بررسی با بافت و محیط پیرامون از دیدگاه طراح بنا و منتقدان آنها از دیگر اهداف بررسی بوده است.
انتخاب 5 بنا از 200 بنای دارای ویژگی های معماری ایرانی بر اساس مطالب چاپ شده از سوی منتقدان در نشریه های تخصصی، بناهایی که در مسابقات جایزه دریافت کرده اند و بناهایی که با مشاهد ه میدانی واجد ویژگی های معماری ایرانی تشخیص داده شدند. در مرحله بعد، بر اساس مباحث نظری، پرسشنامه ای شامل پنج اصل معماری (که در اهداف ذکر شد) تدوین گردید و بر اساس نظر معمار بنا و منتقد و تحلیل گر آن تکمیل گردید. در پایان با استخراج اطلاعات پرسشنامه ها، یافته های بررسی مورد تحلیل قرار گرفت.
میان نظر پرسش شوندگان و معماران بنا نسبت به آثار منتخب در میان جریان های تجدید حیات گرایانه در معماری معاصر ایران، تمایزهای معناداری وجود دارد. در میان معماران و پرسش شوندگان دربار ه اصول ساختار دهنده طرح، و مصالح به کار رفته در بنا همبستگی مثبت وجود دارد. اما میزان همبستگی قابل توجه نیست. در مقابل، سنجه هایی از قبیل مفاهیم ساختارهای فضایی، شکل و فرم در بنا، و رابطه با بافت، شرایط ویژه ای دارند. در این موارد نوعی همبستگی منفی میان نظر پرسش شوندگان و نظر معماران به خوبی قابل مشاهده است یعنی برداشت های یکسانی در این موارد از آثار خلق شده میان پرسش شوندگان وجود ندارد. بررسی نشان می دهد، طراحان تلاش کرده اند نوعی وحدت و هماهنگی به وجود آورند، در حالی که نتیجه چیزی غیر از این بوده است. این موضوع خود را بیشتر در تفاوت ارزیابی منتقدان با نظر طراحان و معماران در حوزه رابطه بنا با بافت و شکل و فرم در بنا نشان می دهد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):