برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نظرسنجی از مراجعین دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی در سال 1387گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: روانشناسی صنعتی و سازمانی

پژوهشگران: 
قراچورلو نجف (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: استانداری آذربایجان شرقی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعین دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی در سال 1387 و تعیین نمره CSM هر یک از آنهاست.
به دلیل وسعت زیاد جامعه آماری و مشخص نبودن پارامترهای اولیه مورد مطالعه جهت تعیین تعداد آن، از روش مشاهده مستقیم در دستگاه های مختلف استفاده شد و پس از آن از میان جامعه آماری نمونه های آماری هر یک از دستگاه ها به صورت سهمیه ای تعیین گردید. بدین منظور با استفاده از پرسشنامه تعداد 20000 نفر از مراجعین دستگاه های اجرایی در سطح استان مورد پرسش قرار گرفته و نتایج با استفاده از نرم افرار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شده و نمره رضایت هر یک از دستگاه های اجرایی تعیین شد.
نتایج طرح در قالب آمار و ارقام تعداد مشخصات و نمرات پرسش شوندگان به هر یک از سوالات پرسشنامه، مقایسه دستگاه های اجرایی استان از لحاظ میزان رضایت مندی تهیه و به صورت گزارش کتبی و دیجیتالی تحویل کارفرما شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):