برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

انجماد شیشه ای تخمک و جنین موشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

در پژوهش حاضر پس از به دست آوردن غلظت مناسبی از اتیلن گلیکول در انجماد فولیکول ها و تخمک های ژرمینال وزیکلی، کشت آزمایشگاهی، بلوغ، لقاح و شکل گیری جنین های دوسلولی موردبررسی قرارگرفت. فولیکول های EPAF با ابعاد 130-100 میکرومتری پس از جداسازی مکانیکی از تخمدان موش های 14 روزه، بااستفاده از محلول EGFA40 به عنوان محلول انجمادی منجمد و با روش یک مرحله ای و بااستفاده از PBS حاوی ساکروز نیم مول ذوب شدند.فولیکول ها پس از شستشو با PBS به داخل قطرات 20 میکرولیتری DMEM Ham's F12 حاوی ترانسفرین، انسولین، rFSH منتقل شدند. نمونه ها هر دو روز یکبار کنترل می شدند.در روز دوازدهم کشت برای القاء اوولاسیون به قطرات فولیکول های hCG (Antrum Formation Follicles; AFF) AFF اضافه گردید. تخمک های اوولیت شده با اسپرم نر همان نژاد Inseminate شده و میزان GV، GVB، MII شکل گیری جنین های دوسلولی در هردوگروه فولیکول های منجمدشده، شیشه ای و غیرانجمادی ثبت و با هم مقایسه شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد 91.7% فولیکول های منجمدشده شیشه ای پس از ذوب، شکل طبیعی داشتند و بعد از 12 روز کشت، 49% از فولیکول های منجمد شیشه ای زنده ماندند و 47% آنها تا مرحله AFF پیش رفتند. درحالی که در گروه کنترل 66.1% تا مرحله AFF رسیدند. در میزان MII، GVB و جنین های دوسلول در هر دو گروه تفاوت معنی داری به دست نیامد.
تخمک های GV از تخمدان موش های 6-4 هفته ای به روش مکانیکی جدا گردید و با استفاده از محلول EGFA40 منجمد شدند، ذوب با روش یک مرحله ای و با استفاده از PB1 حاوی ساکروز نیم مول انجام شد. تخمک ها پس از شستشو با PB1 به داخل قطرات 20 میکرولیتری DMEM-Ham s F12 حاوی ترانسفرین، انسولین، rFSH و hCG و FCS یا بدون آنها منتقل گردیدند. 24 ساعت بعد، تخمک های اوولیت شده با اسپرم نر همان نژاد Inseminate گردید و میزان GV و GVB و MII در شکل گیری جنین های دوسلولی در گروه های منجمد شده شیشه ای و غیر انجمادی ثبت و بایکدیگر مقایسه گردید. میزان تخمک های ژرمینال وزیکل منجمدشده شیشه ای در تمام گروه ها 88 تا 99% بود. تخمک های GV منجمدشده شیشه ای علاوه بر بلوغ در محیط کشت DMEM-Ham s F12 با مواد مختلف، جنین های دو سلولی نیز تشکیل دادند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تخمک های GV منجمد شده شیشه ای و غیرانجمادی در محیط کشت حاوی ترانسفرین، انسولین، rFSH، hCG، FCS رشد می یابد. میزان بلوغ تخمک های ژرمینال وزیکل در مایع فولیکول خالص حرارت دیده و تازه انسانی خیلی پایین و بالاترین میزان بلوغ آزمایشگاهی در تخمک های تخمدانی تحریک شده با HMG است.
بر اساس نتایج این پژوهش، می توان گفت تخمک نارس موش منجمدشده شیشه ای و غیرانجمادی (GV;EPAF) در شرایط کشت موجود در پژوهش حاضر، قابلیت ازسرگیری میوز و رسیدن به بلوغ هسته ای پس از رفع انجماد را دارند. علاوه بر این، تخمک های بالغ شده در تمام گروه ها علاوه بر باروری، جنین های دوسلولی نیز تشکیل می دهند. لیکن حصول شرایط آرمانی برای انجماد و بلوغ به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):