برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

چگونگی و شیوع مصرف «هروئین» در جامعهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: روانشناسی بالینی

پژوهشگران: 
پاک نژاد محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1377

کارفرما: ستاد مبارزه با مواد مخدر

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

از پدیده های قابل توجه در مراکز بازپروری مشاهده درصد بالای معتادان به «هروئین»، نسبت به افراد معتاد به سایر مواد مخدر است. مساله قابل توجه در طرح حاضر بررسی تغییر الگوی مصرف در بین معتادان و علل آن بوده است. در این راستا 480 نفر از معتادان به هروئین، از چهار استان کشور شامل: «کرمانشاه، اصفهان، همدان و خراسان» به صورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان داد که در مجموع 58.3 درصد از معتادان، ماده مصرفی اولیه خود را تغییر داده اند و به هروئین روی آورده اند. علت این تغییر را عمدتا مصرف راحت تر و قیمت ارزان تر هروئین مطرح کرده اند. همچنین تغییر الگوی مصرف با متغیرهایی نظیر سن، تحصیلات و شغل معتادان ارتباط معنی داری داشت. ارتباط این پدیده با متغیرهای دیگری نظیر سابقه محکومیت، داشتن مشکل در تهیه هروئین و اعتیاد وابستگان مورد بررسی قرار گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):