برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تبیین متدولوژی تعیین حریم کیفی (حفاظتی) چاه های آب جهت مصارف شربگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: هیدروژئولوژی

پژوهشگران: 
دلخواهی بهزاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

تهیه و تنظیم گزارش نهایی طرح.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

در سال های اخیر، افزایش مصرف آب، محدودیت فزاینده و پرهزینه بودن توسعه منابع سطحی، منجر به فشارهای مضاعفی به منابع آب زیرزمینی کشور شده است. در بسیاری موارد آلودگی آب زیرزمینی، پس از آلوده شدن چاه های آب شرب شناسایی می شوند. در صورت آلوده شدن آب زیرزمینی، رفع آلودگی آب زیرزمینی بسیار پرهزینه و دارای فرآیندی طولانی است و اغلب زمانی آلودگی تشخیص داده می شود که رفع آلودگی آبخوان غیرممکن می گردد.
اقتصادی ترین وسیله برای اطمینان از سالم ماندن آب زیرزمینی و حفاظت آن در مقابل آلودگی، جلوگیری از آلودگی آن در اولین محلی که آلودگی اتفاق می افتد، است. به عبارتی ساده تر، اگر آلودگی به عنوان یک بیماری برای منابع آب زیرزمینی در نظر گرفته شود، پس پیشگیری از بیماری، بهتر و مقرون به صرفه تر از درمان بیماری خواهد بود. در این باره، یکی از مهم ترین ابزارهای تحقق این مهم، تعیین حریم حفاظتی منابع آب شرب می باشد. حریم حفاظتی یک چاه (WHPA) محدوده ای از آبخوان، در اطراف یک چاه است که آب مورد نیاز برای چاه را در یک بازه زمانی معین، تامین می کند. به عبارت دیگر یک ذره آب (یا یک آلاینده) که روی مرز حریم حفاظتی چاه قرار گرفته، پس از گذشت یک زمان معین به چاه خواهد رسید.
در این تحقیق روش های مختلف تعیین حریم حفاظتی چاه، شامل انواع روش های شعاع ثابت، نقشه های هیدروژئولوژی، مدل های ریاضی تحلیلی و عددی، به علاوه معیارها و پارامترهای مورد نیاز برای هر روش به تفصیل بررسی می شود.
با توجه به این مطلب که تاکنون استفاده از روش های ریاضی عددی و تحلیلی جهت تعیین حریم حفاظتی چاه های آب شرب در ایران توسعه چندانی نداشته است، لذا با انجام این پژوهش می توان به الگویی برای مدل سازی جریان آب زیرزمینی مطابق با پروتکل مدل سازی و تعیین حریم حفاظتی چاه های آب شرب دست یافت که این امر موجب کمک به مطالعات مرتبط بعدی خواهد گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):