برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی شیوه های ایجاد فرهنگ کار و تلاش در فرزندان شاهد خراسانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1385

کارفرما: سازمان بنیادشهید و امور ایثارگران خراسان رضوی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی و نتایج تحقیق به کارفرما
تدوین مقاله پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

سوالات اصلی این پژوهش شامل سه مورد بوده است:
1. فرهنگ یا اخلاق کار و عناصر آن در بین فرزندان شاهد در خراسان چگونه است؟
2. عوامل موثر بر فرهنگ کار (در سطح کلان، میانه و خرد) در بین فرزندان شاهد کدام اند؟
3. راهکارهای افزایش فرهنگ کار در بین فرزندان شاهد چیست؟
با الهام از مدل پارسونزی کار مفهومی چندبعدی است و در چهار وجه اثباتی، شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی طبقه بندی می شود فرهنگ کار در این بررسی برآیند دو بعد احساس مسوولیت کاری و هویت کاری تلقی شده و عوامل موثر بر آن در سه سطح عوامل کلان، میانه و خرد بررسی شده است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نامه نیمه ساخت یافته و جامعه آماری این پژوهش شامل فرزندان شاهد شاغل و بیکار استان خراسان رضوی و حجم نمونه 214 نفر است. در بین عوامل سطح خرد تاثیر مهارت بر اجزای فرهنگ کار تایید شد. در سطح میانه قرائنی که بر اساس آن نوع شغل بتواند بر فرهنگ کار تاثیر بگذارد وجود ندارد. در سطح کلان نیز نظر فرزندان شاهد درباره انتظارات جامعه در مورد کار کردن و انتظار جامعه از آنها به عنوان فرزند شاهد و انتظار آنان از سازمان بنیاد شهید بر فرهنگ کار تاثیر داردکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):