برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنجش و مقایسه میزان پتانسیل آنومی (بی نظمی اجتماعی) و عوامل مرتبط با آن در شهرستان های پاوه و اسلام آباد غربگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
امجدیان فیروز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: دفتر امور اجتماعی و شوراهای استانداری کرمانشاه

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

مساله اصلی این پژوهش، بررسی مقایسه ای میزان پتانسیل و زمینه های بروز آنومی (آشفتگی اجتماعی) در شهرهای پاوه و اسلام آباد غرب بود. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه مردان سرپرست خانوار ساکن در شهر های پاوه و اسلام آباد بودند.حجم نمونه برای هر شهر300 نفر، روش نمونه گیری چند مرحله ای و شیوه جمع آوری اطلاعات، روش مصاحبه بود که پرسشنامه ای ساخت یافته توسط 10 نفر از مصاحبه گران با تجربه به اجرا در آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، در سطح تحلیل یک متغیره، به بررسی اندازه میانگین درباره هر متغیر پرداخته شد. در سطح تحلیل دو متغیره برای تعیین رابطه بین متغیرهای مستقل با یکدیگر و بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. همچنین در سطح تحلیل چند متغیره برای تعیین رابطه متغیرهای مستقل (به طور هم زمان) با متغیر وابسته از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
یافته ها نشان دادکه: 1 بیشترین میزان آنومی در شهرهای پاوه و اسلام آباد، به ترتیب شامل هنجارهای رسمی و نیمه رسمی است و هنجارهای غیر رسمی دارای کمترین میزان آنومی هستند. البته میزان این تفاوت ها چندان قابل ملاحظه نیست. به طوری که میانگین کلیه گویه های مربوط به هنجارهای رسمی (MEAN=1.60) برای پاوه و (MEAN=1.53) برای اسلام آباد، هنجارهای نیمه رسمی (MEAN=1.73) برای پاوه و (MEAN=1.53) برای اسلام آباد و هنجارهای غیر رسمی (MEAN=2) برای پاوه و اسلام آباد می باشد. 2 میزان تمایل به آنومی در بین پاسخگویان در حد متوسطی قرار دارد. همچنین میزان تمایل به آنومی در بین پاسخگویان (2=Mean) برای پاوه و (MEAN=1.93) برای اسلام آباد می باشد. 3 اغلب متغیرهای مربوط به شرایط آنومی که بر مبنای چارچوب تئوریک مورد مطالعه قرار گرفتند، رابطه شان با یکدیگر و با رفتار آنومیک مورد تایید قرار گرفت. ابتدا ارزیابی ذهنی از «وضعیت اقتصادی» بر روی سه متغیر کلیدی (هدف، تحمل وضعیت و امید به آینده) تاثیر می گذارد. این سه متغیر اخیر، به نوبه خود بر روی کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش ملاحظات اجتماعی تاثیر دارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):