برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی در بخش سرایان خراسان جنوبیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
رهنما محمدرحیم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

خروجی طرح: 

-تحویل گزارش نهایی به کارفرما
- تنظیم و چاپ مقاله پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

ساماندهی مناطق روستایی و به دنبال آن توسعه مناطق روستایی، به طور مشخص یکی از وجوه مهم فعالیت های توسعه در سراسر دنیا و از جمله در کشور ماست. از این رو در چهار دهه پیش به این طرف، مفهوم برنامه ریزی توسعه روستایی، به منزله ابزاری برای سیاست پیشبرد توسعه اجتماعی اقتصادی در کلیه کشورهای جهان سوم، از جمله کشورما، اهمیت فزاینده ای می یابد و در این راستا انواع مختلف برنامه ریزی توسعه روستایی به مورد اجرا گذاشته شده است.
طرح های توسعه اقتصادی اجتماعی فضاهای روستایی را نیز می توان نوعی برنامه ریزی روستایی قلمداد نمود که عمدتا به بررسی وضعیت روستاها و ارائه پروژه ها و راهکارهای لازم جهت از بین بردن تنگناها و نارسایی های موجود در روستاها توجه دارد. از جمله ویژگی های اساسی اینگونه طرح ها، گرایش به نگرش سیستمی یکپارچه و فضا محوری، به جای نگرش روستا محوری و بخش محوری در بحث مطالعات، به دلیل پیوستگی فضاها و عناصر تشکیل دهنده آن می باشد. در این طرح، با تشکیل گروه های مختلف و ارتباط مداوم بین آنها سعی شده این شیوه مطالعه و برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد و نیز به ارائه طرح های ناحیه ای منجر شود. ولی احساس می شود به دلیل اینکه سیستم مدیریتی بخشی است، باید تغییراتی نیز در نظام مدیریتی بوجود آید و سیستم مدیریتی متناسب با سیستم مطالعات فضایی ناحیه ای بوجود آید، تا توفیق را به دنبال داشته باشد. هدف اصلی این طرح شامل شناسایی نقاط قوت و ضعف سکونتگاه های روستایی و تعیین فرصتها و تهدیدها، بر اساس روش
Swto می باشد.
در این تحقیق با استفاده از مدل تکنیک مدیریت استراتژیک
Swot و بر اساس مطالعات صورت گرفته و همچنین انجام مصاحبه با خبرگان و مسوولین محلی شهرستان نقاط قوت و ضعف این منطقه از جوانب گوناگون مشخص شده است. بررسی مسایل و مشکلات و همچنین امکانات بالقوه این منطقه به ارائه راهکارهای علمی و عملی در زمینه حل مشکلات مذکور با استفاده از توانمندی های انسانی و طبیعی موجود منجر شده است.
براین اساس در منطقه سرایان 17 پروژه اقتصادی و 11 پروژه اجتماعی اجرا خواهد شد. در مجموع 280 فرصت شغلی در بخش پروژه های اقتصادی پیشنهادی ایجاد می شود و یک دوره 132 روزی بازآموزی و نوآموزی در سطح منطقه به منظور بهبود توان تخصصی و پایداری مشاغل برگزار خواهد گردیدکه 4384 نفر در آن شرکت خواهند نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):