نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی متولدین ذکور از پدران مبتلا به vas agenesis از طریق PESA و ICSI در طی 5 سال گذشتهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ناباروری مردان

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1380

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

این مطالعه شامل بررسی ارتباط بیماری (CF) cystic Fibirosis و بیماری Congenrtal bilateial Vas agenesis یا (CBVDA) است.
اثبات این نکته که آیا پدران با آژنزی وازدفران که نابارور می باشند بعد از مراجعه و تشخیص
CBVDA در صورتی که به روش ART همسران آنان حامله شوند (ICSI, PESA) آیا بیماری پدران به فرزندان پسر آنان به ارث می رسد و برای پیشگیری و آینده نگری چه باید کرد؟
مردان با آژنزی وازدفران دو طرفه آزواسپرمیک می باشند که از نظر حجم اسپرم کاهش حجم و تعداد اندکی می تواند نرمال باشد و از نظر فروکتوز مایع منی همگی کاهش شدید نشان دادند و از نظر
PH اکثرا اسیدی مشاهده شد.
بررسی هورمون های مردان با
CBVDA نشان می دهد همگی سطح هورمونی طبیعی دارند و اشکال هورمونی ندارند و از نتایج بیوپسی حاصله می توان گفت این مردان اسپرماتوژنزیس نرمال دارند، ولی پروسه انتقال در آنان با اشکال مواجه است.به همین علت CBVDA را جزء علل Post testicular می دانند و نتیجه معاینه فرزندان این پدران این نکته را اثبات می کند. این بیماری می تواند از طریق ژنی به فرزندان پسر به ارث برسد و این اثبات با به ارث رسیدن موتاسیون ژنی در CF همخوانی دارد. هر چند جهت اثبات نهایی این مساله باید این فرزندان از نظر ژنی و موتاسیون ژن CFTR بررسی ژنتیک شوند و تغییرات ژنی و موتاسیون در آنها اندازه گیری گردد و در یک نتیجه گیری کلی دو نکته را می توان اثبات کرد، اول اینکه CBVDA می تواند نوعی خفیف از CF باشد یا تنها تظاهر CF به صورت آژنزی وازدفران و آزواسپرمی باشد، دوم اینکه افراد با آزواسپرمی یا CBVDA دارای موتاسیون های متعدد ژنی هستند و در افراد بدون علامت واضح کلینیکی می تواند فرزندان با تظاهرات شدید CF داشته باشند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):