برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی علل گرایش دانش آموزان دبیرستانی به آموزشگاه های آزاد و کلاس های خصوصی و آثار آموزشی آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
بابایی غلامرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1385

کارفرما: شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش خراسان

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی و نتایج تحقیق به کارفرما
تدوین مقاله جهت انتشار در نشریه علمی پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی به آموزشگاه های آزاد است و در کنار آن عوامل موثر بر نگرش دانش آموزان سنجش می کند سوالات پژوهش عبارت اند از: 1. نگرش دانش آموزان دبیرستانی به آموزشگاه های آزاد چگونه است؟ 2. چه عواملی بر نگرش دانش آموزان دبیرستانی به آموزشگاه های آزاد موثرند؟ روش تحقیق پیمایشی و سطح تحلیل توصیفی تبیینی است و واحد مشاهده و تحلیل فرد (دانش آموز) است. جامعه آماری  شامل دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه پایه های اول تا سوم به اضافه پیش دانشگاهی در رشته های علوم انسانی ، تجربی و ریاضی نواحی هفت گانه آموزش و پرورش شهر مشهد در سال تحصیلی 8584 هستند. شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم است. نتایج حاصله نشان می دهد که نگرش دانش آموزان نسبت به آموزشگاه های آزاد مثبت است. در این بین متغیرهایی که همبستگی مستقیم معناداری با نگرش به آموزشگاه های آزاد داشته اند: نگرش والدین، نگرش صمیمی ترین دوست دانش آموز بوده و نگرش دانش آموز به وضعیت آموزشی مدرسه با نگرش دانش آموز به آموزشگاه های آزاد همبستگی معکوس وجود داشت. بین نگرش دانش آموزان دختر و پسر و بین نگرش دانش آموزان مدارس مختلف تحصیلی نسبت به آموزشگاه های آزاد تفاوت وجود دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):