برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی مراکز علمی و دانشگاهی فعال در حوزه پژوهش های قرآنی و برآورد تقریبی تعداد طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های انجام شده در این مراکز و روش های ممکن برای ارزیابی کمی و کیفی آنهاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
حاجیلری عبدالرضا (همکار طرح)
سیاهپوش امیر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح عبارت اند از:
-1 شناسایی مراکز علمی پژوهشی مرتبط با قرآن و امور قرآنی
-2 برآورد تعداد تحقیقات پایان نامه های اجرا شده مرتبط با قرآن و امور قرآنی
-3 تدوین چارچوب طرح اجرایی جهت ارزیابی کمی و کیفی تحقیقات قرآنی انجام شده
شرح انجام شده دارای دو بخش بوده که هر بخش روش اجرایی متفاوتی دارد. در بخش اول که شناسایی مراکز پژوهشی و برآورد تحقیقات انجام شده مرتبط با معارف و امور قرآنی می باشد، نوع تحقیق اکتشافی بوده و آنچه در این مرحله انجام شده است شناسایی و برآورد حجم طرح های پژوهشی و پایان نامه های تحقیقاتی است که طی ده سال گذشته در حوزه علوم و معارف قرآنی انجام شده است. و نیز روش تحقیق اسنادی بوده و اطلاعات با مراجعه به دانشگاه ها و مراکز پژوهش گردآوری شده است. در بخش دوم که احصاء روش های ممکن و احتمالی ارزیابی و تحلیل وضعیت تحقیقات قرآنی است، مطالعات نظری، مبانی کار بوده است و در حقیقت نتایج بخش اول پیش درآمد پاسخ به این بخش از تحقیق می باشد.
یافته های بخش اول: شناسایی مراکز و برآورد کمی تحقیقات (تفکیک مراکز علمی و تحقیقاتی به سه دسته دانشگاه های دولتی، آزاد و غیرانتفاعی) و تهیه لیستی از تعداد پروژه های قرآنی اجرا شده به تفکیک دانشگاه و زمان اجرا یافته های بخش دوم: بررسی روش های ممکن جهت ارزیابی، استفاده از ارزیابی کیفی که در آن نتایج طرح ارزش کیفی تحقیقات را نشان می دهد و تهیه فرم های ارزش یابی جهت ارزیابی کیفی و استخراج داده های فرم های ارزیابی و تدوین و ارائه گزارش نهایی.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):