برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

حذف اسپرم های انسانی Fas+, PI- از طریق لیز سلولی با واسطه کمپلمانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: آندرولوژی ایمونولوژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

ـ نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان در درمان (ناباروری) و در قالب پایان نامه مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

آپوپتوز نقش مهمی در کنترل تعداد سلول های ژرم در مراحل مختلف اسپرماتوژنز بر عهده دارد. از میان مارکرهای مختلف آپوپتوز، Fas از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی از محققین عنوان کرده اند که بروز Fas در مردان نابارور در مقایسه با مردان بارور میزان بالاتری داشته است.
این مطالعه قصد دارد، وجود Fas را بروی اسپرم افراد بارور و برخی گروه های نابارور تعیین نموده و با بکارگیری تکنیک فلوسایتومتری و استفاده از رنگ حیاتی PI، اسپرم هایPI-, Fas+ را که تحرک دارند، ولی فرایند آپوپتوز را شروع کرده اند، شناسایی نموده و سپس میزان حذف آنان را با استفاده از Anti Fas و کمپلمان و نیز در مقایسه باروش DGC مورد بررسی قرار دهد. عدم امکان حذف اسپرم های انسانی PI, Fas از طریق لیز سلولی با واسطه کمپلمان که هدف اصلی این مطالعه بوده است، ممکن است به جهت غیر فعال بودن گیرندهFas و نیز حضور برخی مهار کننده های کمپلمان بر روی غشاء اسپرماتوزوآ باشد. نمونه های مایع منی 73 نفر از افراد بارور و نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان جمع آوری گردید و سپس نمونه ها به سه قسمت کنترل، DGC کنترل و مجاورت با Anti Fas و کمپلمان تقسیم گردید، با استفاده از Anti Fas کنژوگه به FITC میزان بروز Fas درنمونه کنترل و DGCبررسی شد. در مرحله بعد روی قسمتی از نمونه ها که جهت مجاورت با Anti Fas و کمپلمان در نظر گرفته شده اند، منوکلونال آنتی بادی Anti Fas از نوع IgG اضافه و اینکوبه شد و سپس کمپلمان به نمونه ها اضافه و به مدت 1 ساعت اینکوبه گردید و میزان PI مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از این تحقیق میزان بیانFas در نمونه افراد نابارور را بسیار کم و با میانگین 4% نشان می دهد و با توجه به اینکه در صورت اثر بخشی تکنیک کمپلمان و آنتی Fas می بایست میزان PI در نمونه پس از مجاورت با کمپلمان افزایش یابد و با در نظر گرفتن موثر بودن این تکنیک در لکوسیت های خون و عدم دستیابی به P-value مناسب P=0.53، به نظر می رسد این تکنیک بر روی اسپرم موثر نمی باشد، به علاوه P-value میزان بیان Fas جهت اسپرم هایی که به روش DGC جدا شده اند، در مقایسه با گروه کنترل P=0.408 می باشد، که عدم امکان حذف مارکر Fas را حتی پس از بکارگیری تکنیک DGCنشان می دهد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):