برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و انعکاس جنبه های بومی و تحلیل رویکردهای بومی گرایانه در ادبیاتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: ادبیات

پژوهشگران: 
صدیقی علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

هدف این پژوهش شناسایی رویکردهای به سنت ها و فرهنگ ایرانی و اسلامی در ادبیات داستانی معاصر است. افزون بر این، این پژوهش در پی نشان دادن میزان تاثیر پذیری نویسندگان معاصر از آموزه ها و آموخته های فرهنگی در حوزه دین و ملیت است. شناخت همه جانبه این جریان، کارکرد موثر نویسندگان معاصر را در حفظ غرور و عزت ملی و ایجاد زمینه هایی که در نهایت منجر به انقلاب اسلامی شد نشان می دهد.
روش بکارگرفته شده در این تحقیق توصیفی تحلیلی است که شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی می باشد. در این روش با استفاده از تحلیل محتوا و ملاک قراردادن سه عنصر زبان، سنت و ملیت و نیز توجهات نویسندگان به ظهور و بروز آنها در آثار مورد بررسی، توصیف و تحلیل شد و در ادامه شاخص های مذکور مشخص شد در کدام دوره و در آثار کدام نویسندگان غلبه دارد
.
با توجه به نتایج، بومی گرایی در داستان های ایرانی از جریان های روشنفکری متاثر است. اما بیشتر به سطوح بسنده می کند. این داستان ها بنیادهای فکری و فلسفی محکمی ندارد. شاید به همین دلیل بیشتر به طرح موضوع بسنده می کنند و به نقد کمر می بندند و از دادن نسخه برای درمان درد ناتوان می مانند. بنابرآنچه گفته شد نویسندگان بومی گرا را به دو دسته می توان تقسیم کرد، گروهی که تنها به انتقاد از استعمار، نمایندگان و مظاهرش می پردازند و گروهی که در کنار انتقاد به سنت ها هم توجه دارند. اگر چه این سنت ها بیشتر از آنکه اسلامی باشد ایرانی است. با این وجود دسته دوم نویسندگان نسبت به دسته اول در اقلیت قرار دارند
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):