برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی آزمایشگاهی میزان بقا بلاستوسیست های گاوی پس از انجماد شیشه ای با دو روش Cryotop و Cryoloopگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1387

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

ـ نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان مورد بهره برداری قرار گرفته است.
ـ چاپ مقاله در مجله خارجیFertility and Sterility
ـ چاپ مقاله در مجله علوم پزشکی یاخته


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

از آنجا که توانایی زنده ماندن رویان های انجمادی با استفاده از نی های انجمادی دست ساز اختلاف معنی داری با گروه کنترل خود و گروه انجمادی با استفاده از روش کرایولوپ نداشت، می توان مطالعه حاضر را به عنوان یک روش کارآمد، آسان و کم هزینه برای انجماد شیشه ای بلاستوسیست های گاو معرفی نمود.
با توجه به اهمیت انجماد جنین های گاوی برای استفاده های بعدی، دستیابی به روشی ساده و کم هزینه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در راستای تحقق اهداف مذکور، نوعی نی انجمادی ساده دست ساز، به منظور بکارگیری در روش کرایوتاپ طراحی و با کرایولوپ های تجاری متداول مقایسه گردید.
بلاستوسیست های گاوی در آزمایشگاه به وسیله سیستم هم کشتی با سلول های Vero، تولید و سپس با استفاده از دو روش انجماد شیشه ای کرایوتاپ (با استفاده از نی های انجمادی دست ساز) و کرایولوپ منجمد شدند. بدین منظور، بلاستوسیست های متسع روز هفت به دو گروه انجمادی و غیر انجمادی (کنترل) تقسیم شدند. گروه انجمادی ابتدا در محلول تعادل 7.5%] اتیلن گلیکولDMSO15% +(EG) دی متیل سولفوکساید (DMSO) [به مدت 8 دقیقه، و سپس در محلول انجماد شیشه ای (DMSO 15%+EG 15% و سوکروز 0.5 مولار) به مدت 1 دقیقه انکوبه شدند و پس از انتقال به نوک نی های دست ساز یا کرایولوپ، به سرعت درون ازت مایع قرار گرفتند. به منظور ذوب کردن، رویان های منجمد شده، با غوطه ور سازی نی ها در محلول های ذوب متوالی (1 و 0.5 مولار سوکروز) شستشو داده شدند و سپس برای یک دوره 48 ساعت (با احتساب زمان انجماد به عنوان نقطه صفر برای کلیه بلاستوسیست ها) کشت داده شدند. میزان اتساع مجدد (re-expansion)، شکوفایی (hatching)، و دژنره شدن (degeneration) بلاستوسیست های گروه انجمادی با گروه کنترل مقایسه شدند.
48 ساعت پس از انجماد_ذوب جنین ها با استفاده از نی های انجمادی دست ساز، در گروه های انجمادی و کنترل، میزان اتساع مجدد به ترتیب 79.4% و 81.5%، میزان شکوفایی به ترتیب 40.6% و 49.8% و میزان دژنره شدن به ترتیب 38.8% و 31.8% بود. در مقابل، در جنین های گروه های انجمادی (روش کرایولوپ) و کنترل، میزان اتساع مجدد به ترتیب 87.7% و 88.1%، میزان شکوفایی به ترتیب 56.5% و 61.3% و میزان دژنره شدن به ترتیب 31.14% و 26.8% بود، و از نظر آماری اختلاف معنی داری بین دو گروه انجمادی و کنترل دو روش انجماد شیشه ای مذکور دیده نشد (P>0.05).کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):