برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه طرح برنامه ریزی کالبدی حوزه های گردشگری روستاییگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

پژوهشگران: 
قاسمی ایرج (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1387

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح عبارتند از:
-تدوین معیارهای شناسایی حوزه های گردشگری
-تدوین الگوی برنامه ریزی کالبدی به منظور آماده سازی ساختاری و نقش پذیری حوزه های گردشگری روستایی
این تحقیق برای تدوین الگوی نظری برنامه ریزی و ساماندهی حوزه های گردشگری انجام می شود. بنابراین در قالب مطالعات توسعه ای قرار می گیرد. برای چنین مطالعاتی روش اصلی تحقیق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای است
.
مرور منابع نظری و کاربردی موجود در کتابخانه ها و مراکز اسناد و نیز منابع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اطلاعات دست اول به همراه مرور در سایت های اینترتی مرتبط، مهمترین منابع اطلاعاتی طرح به شمار می روند. در گام دوم، تحلیل اطلاعات دست اول کتابخانه ای بوده است. پس از تحلیل، شاخص ها و معیارهای حوزه بندی و سایر ضوابط مقررات استخراج و براساس شاخص های مورد بررسی، حوزه ها و عرصه های گردشگری شناخته شد
.
-ارائه الگوی مناسب مداخله در حوزه های گردشگری روستایی به تفکیک نوع فعالیت
-ارائه ضوابط و مقررات در حوزه کالبدی گردشگری روستایی
باید گفت که الگو و ضوابط مقررات در حوزه های کالبدی گردشگری در ابعاد زیر به تفصیل اراء شده است
:
1- ابعاد طبیعی اکولوژیک -2 ابعاد اجتماعی و فرهنگی -3 ابعاد اقتصادی -4 ابعاد نهادی مدیریتی -5 ابعاد کالبدی فضاییکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):