برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت موجود در طرح های اجرا شده (اختتام یافته) گروه علوم انسانی در جهاددانشگاهی از ابتدای سال 72 تا انتهای سال 85گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

طرح حاضر به دنبال بررسی فرآیند تصویب و کارشناسی، نحوه اجرای طرح های تحقیقاتی، زمان بندی اجرایی و تاخیرها، مقوله بندی حوزه های موضوعی و وضعیت هزینه های مالی طرح اجرا شده است.
با توجه به اطلاعات موجود که از سال 72 به بعد ثبت و ضبط شده است مبدا ارزیابی طرح از سال 72 به بعد در تمام طرح های انجام شده می باشد. هدف کلی این طرح عبارت است از:
"بررسی وضعیت موجود طرح های اجرا شده گروه علوم انسانی در جهاددانشگاهی"
و اهداف فرعی طرح:
1. بررسی حوزه های مختلف انسانی در جهاددانشگاهی
2. بررسی سیر فرآیند کارشناسی و روند نظارتی و بررسی و ارزیابی طرح های پژوهشی مورد نظر می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد که با استفاده از روش اسنادی به اجرا گذاشته می شود.
تعداد پرونده طرح های اتمام یافته برابر 88 مورد بوده است که هر کدام به صورت یک شناسنامه منظم از آن استخراج شده است. مهم ترین مولفه هایی که در این طرح مورد بررسی قرار گرفته است، فرآیند زمانی طی شده طرح های گروه علوم انسانی از مرحله ارزیابی اولیه طرحنامه ها، تصویب، نظارت و در نهایت تائید نهایی خروجی طرح ها، حجم مکاتبات انجام شده میزان رعایت زمان و بودجه های تصویبی برای طرح ها، کیفیت خروجی طرح ها و کیفیت تامین منابع مالی.
یافته های تحقیق گویای آن است که فرآیند تصویب طرح ها طولانی و بعضا باتاخیر انجام می گیرد و زمان انجام طرح ها نیز تقریبا در اکثر طرح ها تاخیر وجود دارد به نظر می رسد برای اصلاح فرآیند تصویب، اجرا و نظارت بر طرح ها می توان با برنامه ریزی از حجم کاری گروه کاسته و با هدفمندی انتخاب و تصویب موضوعات تحقیق از خروجی آنها محصول بیشتری بدست آورد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):