برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کلونینگ مولکولی، بیان و تخلیص زیرواحد Inhibin α نوترکیب مجگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده ابن سینا 

گروه پژوهشی: بیوشیمی، باروری و ناباروری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

- از پروتئین تولید شده می توان به عنوان کنترل در تست های آزمایشگاهی و نیز به عنوان استاندارد جهت تهیه کیت های اندازه گیری inhibin استفاده نمود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

Inhibin یکی از فاکتورهای مترشحه از سلول های گرانولوزا در زنان و سرتولی در مردان است که نقش مهمی را در تنظیم ترشح FSH از هیپوفیز به عهده دارد. امروزه سنجش اندازه گیری Inhibin در سرم و سایر مایعات بیولوژیک کمک شایانی در ارزیابی میزان تولید سلول های ژرمینال و وضعیت باروری در هر دو جنس می کند، به طوری که میزان آن در سرم و مایع سمینال مردان معرف وضعیت تولید اسپرم در بیضه ها است و میزان آن در سرم زنان معرف وضعیت تخمک گذاری می باشد. لذا اندازه گیری Inhibin در طی مراحل مختلف درمان ناباروری ابزاری ارزشمند جهت ارزیابی میزان موفقیت درمان است. محققین، به دنبال پی بردن به اهمیت و نقش ارزنده این فاکتور، شروع به طراحی روش اندازه گیری کمی آن نموده اند. در این مطالعه هدف تولید پروتئین Inhibin بود.
به منظور تولید پروتئین inhibin، cDNA مربوط به زیر واحد Inhibin α تهیه گردید و با طراحی پرایمرهای اختصاصی که حاوی سایت های برش آنزیم های برش دهنده مناسب می باشند این cDNA با روش PCR تکثیر و در وکتورهای بیان باکتریایی کلون گردید. کلون مثبت با استفاده از DNA Sequencing مورد تایید قرار گرفت و آماده ترانسفورماسیون به داخل سلول های باکتریایی مناسب برای بیان پروتئین نوترکیب شد. به طور هم زمان قطعه DNA مزبور در وکتورهای بیان مخصوص در مخمر Pichia pastoris (پیکیا پاستوریس) کلون گردید.
به دلیل کمبود میزان پروتئین نوترکیب تولید شده این ژن در وکتور باکتریایی 19b-PET کلون شد. برای بررسی بیان پروتئین نوترکیب فوق از سلول های RP-BL21 و RIL-BL21 استفاده شد. پس از مشاهده بیان این پروتئین با استفاده از ژل SDS PAGE و همچنین روش Western Blot اقدام به تخلیص آن شد. مراحل تخلیص پروتئین مربوط با استفاده از ستون کروماتوگرافی affinity با یون Ni2+ صورت گرفت. آنگاه به وسیله ژل SDS PAGE از حضور آن اطمینان حاصل شد. میزان پروتئین به دست آمده با روش برادفورد اندازه گیری و گزارش گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):