برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی آثار زیست محیطی مجتمع توریستی شرکت تعاونی احیاء پره ایرانگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: شرکت خصوصی

خروجی طرح: 

طرح به کمیته ارزیابی زیست محیطی داده شده تا مجوز بهره برداری دریافت کند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

پروژه بررسی شده مجتمع توریستی با مساحت 3000 مترمربع و پرسنل 19 نفر بوده که شرکت تعاونی احیاء پره ایران در حال برنامه ریزی آن است. هدف از اجرای طرح احداث تاسیسات اقامتی و پذیرایی مطلوب و امکانات توسعه گردشگری در مقیاس ملی و منطقه در سطح بالا به جهت برخورداری استان از مواهب و جاذبه های طبیعی که آن را به یکی از مهم ترین کانون های فعالیت های فراغتی ایرانگردی با موقعیت ممتاز تبدیل نموده است.
آثار منفی حاصل از اجرای طرح در قالب جداول ماتریس آثار زیست محیطی پیامد فعالیت در طرح های ساختمانی و بهره برداری بررسی شد. جمع بندی نتایج حاصل از ماتریس نشان می دهد که در مرحله ساختمانی پارامترهای دفع زایدات، آب های ساحلی، فرسایش و ثبات خاک، کیفیت آب های زیرزمینی حائز بیشترین آثار منفی خواهند بود. مهم ترین رویکردهای اصلاحی پیشنهادی این مرحله شامل جایگاه انباشت موقت زباله برای پسماندهای انسانی و ساختمانی هستند. همچنین در مرحله بهره برداری پارامترهای کیفیت آب های زیرزمینی، دفع زایدات و پساب، ایمنی و امنیت بیشترین آثار منفی را دارند که اقدامات اصلاحی این بخش شامل استفاده از سیستم لجن فعال، طراحی جایگاه مناسب برای دپوی موقت زباله، گسترش طرح تفکیک از مبدأ هستند. در مجموع بر اساس نتایج حاصل از جداول ماتریس در مراحل ساختمانی و بهره برداری پروژه با لحاظ طرح های بهسازی و اقدامات اصلاحی به صورت مشروط توصیه می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):