برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی علایق دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان «اهواز»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
صباغ عبدالمجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و نتایج آن قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی 1238 نفر از دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان اهواز انتخاب شده اند و با استفاده از روش پیمایشی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است.
در تنظیم گزارش نهایی طرح به مواردی همچون: فرضیات تحقیق، روش تحقیق، جامعه مورد بررسی، روش نمونه گیری، متغیرهای مورد مطالعه، ابزارهای به کار رفته در تحقیق، طرح تحقیق، مراحل اجرای تحقیق، روش تحلیلی یافته ها و تشریح یافته های تحقیق پرداخته شده است.
اهم نتایج به دست آمده عبارتند از:
1 در میان فعالیت های مختلف برای گذران اوقات فراغت، ورزش، تماشای تلویزیون و دیدن فیلم های خارجی به ترتیب بالاترین میزان را به خود اختصاص داده اند.
2 در زمینه ورزش، بیش ترین مقادیر میانگین این علاقه در میان دانش آموزان 14 ساله و کمترین مربوط به 16 ساله ها است. همچنین دانش آموزان کلاس اول راهنمایی بیش از دو پایه دیگر در این مقطع به ورزش علاقه مند هستند و نیز دانش آموزانی که معدلشان 11.99-10 است بیش از سایر دانش آموزان نسبت به این فعالیت علاقه نشان داده اند.
3- تماشای تلویزیون به عنوان یکی از فعالیت های گذران اوقات فراغت در میان دانش آموزان 11 ساله بیش از دیگر سنین جذابیت دارد، همچنین دانش آموزان کلاس اول راهنمایی بیش از پایه های دوم و سوم راهنمایی به تماشای تلویزیون علاقه مند هستند و نیز دانش آموزانی که معدلشان بین 18-20 می باشد بیش از سایر دانش آموزان به تماشای تلویزیون علاقه دارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):