برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل آماری و جمعیتی ایثارگران استان سمنان و سنجش نگرش آنان نسبت به دفاع مقدسگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1386

کارفرما: استانداری سمنان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از:
1- بررسی تطبیقی ویژگی های کلان جمعیتی ایثارگران استان (شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان) در دوران دفاع مقدس
2- بررسی تغیرات ایجاد شده در شاخصه های جمعیتی ایثارگران استان پس از دوران دفاع مقدس
3- بررسی تغییرات نگرشی ایثارگران پس از دوران دفاع مقدس پیرامون جنگ
4- شناخت نگرش ایثارگران در خصوص ارزیابی شان از نوع نگاه جامعه به آنان
این پژوهش، تحقیقی مشارکتی بین جهاد سمنان و جهاد علامه طباطبایی بوده که کلیه مراحل نظری طرح در جهاد علامه و جمع آوری اطلاعات آماری آن توسط جهاد سمنان صورت پذیرفته است. پس از آمارگیری ایثارگران استان سمنان نمونه ای به حجم 380 نفر انتخاب و پرسشنامه نگرش سنجی توسط آنان تکمیل گردید.
از سوی دیگر جهاد سمنان با همکاری سپاه به تهیه نرم افزار آماری در خصوص ایثارگران سمنانی اقدام نموده است. نتایج تحقیق در سه عنوان کلی خلاصه می شود:
-1 بررسی و تحلیل وضعیت جمعیت شناختی کلی ایثارگران استان سمنان
-2 بررسی و تحلیل خصوصیات اقتصادی اجتماعی ایثارگران استان سمنان
-3 بررسی و تحلیل نگرش ایثارگران استان سمنان در خصوص دفاع مقدس
نتایج با نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، که هر 3 عنوان کلی در 2 دوره زمانی، زمان اعزام به جبهه و حال حاضر مورد مقایسه قرار گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):