برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مدیریت پشتیبانی جنگ در هدایت و استفاده از توانمندی های ادارات، سازمان ها و نهادهای استان سمنانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: ججامعه شناسی

پژوهشگران: 
سیاهپوش امیر (همکار طرح)
یعقوب زاده رحیم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: استانداری سمنان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از:
-1 بررسی چگونگی مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای استان در امر پشتیبانی جنگ در دوران هشت سال دفاع مقدس
-2 شناسایی مدیران پشتیبانی جنگ استان سمنان
-3 ثبت خاطرات و تجربیات مدیران پشتیبانی جنگ استان سمنان
-4 جمع آوری و تحلیل محتوای اسناد و مدارک مربوط به پشتیبانی جنگ در ادارات و سازمان های استان سمنان
-مراحل طی شده و روش های اجرایی به شرح ذیل است:
-تدوین طرح تفصیلی (سه فصل نخست، گزارش پژوهشی، پرسشنامه مصاحبه با مدیران پشتیبانی و دستورالعمل های اجرای طرح)
-تهیه فهرست مدیران پشتیبانی جنگ استان سمنان تهیه فهرست سازمان ها و ادارات مشارکت کننده در امر پشتیبانی جنگ
-انجام مصاحبه با 20 نفر از مدیران پشتیبانی جنگ استان سمنان
-جمع آوری اسناد و مدارک مربوط به پشتیبانی جنگ
-تدوین گزارش نهاییکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):