برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر فاکتورهای القا کننده تمایز سلول های بنیادی جنین موش به نرون های کولینرژیکگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

ـ نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان مورد بهره برداری قرار گرفته است.
ـ چاپ مقاله در مجله خارجیDifferentiation
ـ چاپ مقاله در مجله داخلی فیزیولوژی و فارماکولوژی
ـ ارائه مقاله به صورت پوستر در سومین جشنواره بین المللی دانشجویی طب تولید مثل یزد


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

سلول های بنیادی جنینی موش Mesc تولید شده از توده سلولی داخلی بلاستوسیست از نوع سلول های پرتوان هستند، شناخت مکانیسم تمایز سلول های بنیادی موش به سلول های عصبی در شناخت نحوه تکامل سیستم عصبی و همچنین کاربرد آن در درمان بیماری های نرودژنراتیو ضروری می باشد. هدف این مطالعه ارزیابی اثر القائی عوامل Sonic Hedghog protein و Nerve Growth Factor (NGF)و Retinoic Acid (RA) و Leukemia Inhibitory Factor (LIF) و Interleukin6 (IL6) بر پیش سازهای عصبی حاصل از سلول های بنیادی جنینی موش و تمایز آنها به نورون های کولینرژیک می باشد. از سلول های بنیادی جنینی موش نژاد C57BL/6 تولید شده در آزمایشگاه موسوم به (رویان B1) جهت تولید پیش سازهای عصبی استفاده شد. بدین منظور از سلول های رویان B1 اجسام شبه جنین (embryoid bodies) ساخته شد و به دنبال آن طبق روش انتخاب دودمان (Lineage selection) سلول های پیش ساز عصبی به واسطه فاکتورهای رشد اپیدرمی و فیبروبلاستی (EGF ,FGF) انتخاب گردیدند. سلول های حاصل با حذف فاکتورهای رشد و کشت در محیط مناسب همراه و یا بدون القاء کننده های IL6, LIF, NGF, RA, Shh به سلول های عصبی تمایز یافتند. جهت تعیین تعداد نورون های کولینرژیک و همچنین کل نورون ها در هر گروه بر مورفولوژی از رنگ آمیزی ایمنوسیتوشیمی علیه (ChAt Choline Acetyle Transferase) و B-tubulin3 استفاده شد. مطالعات ایمنوسیتوشیمی نشان داد نزدیک به 70% سلول های حاصل نورون می باشند و نورون های کولینرژیک موجود درآنها 10 تا 20 درصد به تفکیک گروه های مختلف متغیر بود. همچنین در RTPCR نیز بیان ژن های مربوط به سلول های عصبی شامل Chat, Tyrosine Hydroxylase, Nestin بررسی شد. نتایج نشان دهنده افزایش معنی داری در درصد نورون های کولینرژیک نسبت به کل نورون ها در گروه تیمار با Shh,LIF,RA است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):