برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان پسر شهرستان «اهواز» در فصل تابستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آذر 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این پژوهش به صورت توصیفی بوده و برای آگاهی از کمیت و کیفیت فعالیت های مختلف، نوجوانان پسر شهرستان«اهواز»، مقایسه شیوه های مختلف گذران اوقات فراغت آن ها (از لحاظ سن، پایه تحصیلی، شغل پدر و …) و کمبودها و پیشنهادهای نوجوانان پسر و ارائه پیشنهادهای تکمیلی اجرا گردیده است.
جامعه در مورد تحقیق از 1238 دانش آموز پسر دوره های راهنمایی شهرستان اهواز تشکیل گردیده که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی گزینش گردیده اند. متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: سن، پایه تحصیلی، معدل، شغل پدر و مادر، تحصیلات پدر و مادر، تعداد افراد خانواده، وضعیت اقتصادی و 17 متغیر مربوط به شیوه های گذران اوقات فراغت مانند استفاده از کتابخانه، مسافرت، اردو و ….
ابزارهای به کار رفته در یک پرسش نامه شامل مشخصه های مورد نیاز تحقیق می باشد.
برای بررسی و تحلیل اطلاعات به دست آمده از درصد و میانگین استفاده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):