برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پیشگیری از رخداد سندرم هیپراستیمولیشن تخمدانی در سیکل های درمان نازایی با روش های پیشرفته ART و استفاده از تخلیه فولیکولار قبل از تزریق hCGگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ناباروری زنان

پژوهشگران: 
معدنی طاهره (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

سندرم هیپراستیمولیشن تخمدانی شدیدترین عارضه تحریک تخمک گذاری است که بعد از استفاده از گونادوتروپین ها ایجاد می گردد و یکی از عوارض ناخواسته در سیکل های ART است. روش های مختلفی برای جلوگیری از این سندرم پیشنهاد شده که موفقیت چندانی نداشته اند. مطالعه انجام شده آینده نگر و رندم روی 82 مورد بیمار مراجعه کننده به موسسه رویان در سال 79 بوده است و هدف آن نشان دادن نقش پیشگیری کننده تخلیه یکطرفه تخمدانی، در رخداد سندرم هیپراستیمولیشن بوده است. در این بررسی 82 بیمار که تحت درمان IVF یا ICSI بودند، انتخاب شدند. همگی در گروه پرخطر از نظر ابتلا به این سندرم بودند (استرادیول بالای 3000pg/ml و تعداد فولیکول 20 و یا بیشتر در هر تخمدان)، 49 نفر، این بیماران قبل از تزریق HCG، تخلیه یکطرفه تخمدانی داشتند و 33 نفر در روز پانکچر تخمدان سالین نرمال دریافت داشتند. (لازم به ذکر است افرادی که کاندید برای تخلیه یکطرفه تخمدانی بودند 50 مورد انتخاب شدند، ولی یک مورد رضایت برای عمل تخلیه فولیکولی نداشت و از مطالعه حذف شد) تعداد تخمک اخذ شده در گروه شاهد تقریبا دو برابر گروه تخلیه تخمدان بود، و تعداد بیمارانی که دچار این سندرم شده بودند، در گروه تخلیه تخمدانی یک نفر و در گروه شاهد 3 نفر بودند، که اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. با در نظر گرفتن نتایج مطالعه و اینکه تخلیه یکطرفه تخمدانی برای بیمار، کاهش تعداد تخمک و مخاطره یک عمل را دارد، به عنوان روشها برای پیشگیری از رخداد سندرم هیپراستیمولیشن پیشنهاد نمی شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):