برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت سیستم تامین انرژی دستگاه های سوئیچ شبکه از طریق پیل خورشیدیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی الکترونیک

پژوهشگران: 
عظیمی فرد علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

تولید برد الکترونیکی مورد نیاز صنعت


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای این پروژه تامین انرژی الکتریکی سوئیچ های شبکه های کامپیوتری در صنعت می باشد.
ابتدا در خصوص شرایط محیط های صنعتی، پیل های خورشیدی و نوع ورودی و خروجی های سیستم تحقیق شد و در ادامه بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده، سیستم الکترونیکی طراحی و پس از طراحی مورد ساخت و آزمایش قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):