برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه کارایی روش Zeta و گرادیان پیوراسپرم در نتایج ICSIگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: آندرولوژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

ـ نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان و در درمان ناباروری مورد بهره برداری قرار گرفته است.
ـ ارائه مقاله به صورت پوستر در Royan International Twin Congress


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

در حال حاضر درطی تکنیک ICSI امبریولوژیست اسپرمی را که دارای مورفولوژی و تحرک طبیعی باشد انتخاب و به داخل سیتوپلاسم تخمک تزریق می نماید. با این وجود، نگرانی هایی برای تزریق اسپرم های دارای انوپلوئیدی و فرگمنتاسیون DNA به داخل تخمک درروش ICSI باقی می ماند و چنین به نظر می رسد که شکل ظاهری اسپرم به تنهایی یک پارامتر مناسب برای انتخاب اسپرم نرمال نیست و روش های دیگری برای انتخاب یک اسپرم نرمال بایستی بکارگرفته شود. از جمله می توان به روش Zeta اشاره نمود. در این روش اسپرم ها بر اساس بار الکتریکی شان انتخاب می گردند. از آنجا که میزان پروتامین در اسپرم بایستی به مقدار کافی باشد تا فرایند بسته بندی ماده ژنتیکی به درستی انجام گردد، و نیز برای اینکه اسپرم توانایی باروری تخمک را داشته باشد بایستی دارایDNA سالم ودست نخورده ای باشد، لذا هدف از این تحقیق آن است تا با مطالعه بر روی نمونه های گرفته شده از مرکز باروری و ناباروری، مقایسه ای از لحاظ میزان کارایی ما بین دو روش جداسازی اسپرم، گرادیان پیوراسپرم و روش Zeta از نظر سلامت DNA و کمبود پروتامین و مورفولوژی اسپرم های انتخاب شده در دو روش فوق به عمل آید. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS-11/5 و آزمونstudent t-test مورد بررسی قرار می گیرند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s): ???????? ?????