برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان رضایت دانش آموزان از عملکرد آموزش و پرورش مدارس غیرانتفاعی استان خراسان شمالیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی

خروجی طرح: 

ارسال گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف اصلی طرح میزان رضایت دانش آموزان از عملکرد مدارس غیرانتفاعی در سه بعد آموزشی، پرورشی و مدیریتی است.
نوع تحقیق و واحد تحلیل، پیمایش (
Survey)، واحد مورد پژوهش فرد بود.
جامعه آماری نیز کلیه دانش آموزان دختر و پسر مدارس غیرانتفاعی مقطع متوسطه استان خراسان شمالی بودند.
با حجم نمونه 407 نفر و ابزار اندازه گیری و گردآوری پرسشنامه و روش اجرا نیز بانظارت پرسشگران بوده است. نتایج طرح که حاکی از 18 درصد رضایت زیاد یا خیلی زیاد 40 درصد متوسط 42 درصد پایین است، در قالب گزارشی تنظیم و در جلسه پژوهشی آن سازمان ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):