برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

عنوان طرح: بررسی بیان ژن ایندولامین 2 و 3 دی اکسیژناز (IDO) در آندومتر موش های ماده در دوره های مختلف سیکل استروسگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده ابن سینا 

گروه پژوهشی: ایمونولوژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

خروجی طرح: 

چاپ مقاله داخلی و ارائه در کنگره بین المللی ایمونولوژی برزیل


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

IDO یک آنزیم درون سلولی است که توسط برخی از سلول ها نظیر سلول های عرضه کننده آنتی ژن و سلول های اندوکرین و سیستم عصبی بیان می شود. مکانیسم اصلی عملکرد IDO تجزیه تریپتوفان و محروم نمودن سلول های وابسته از این اسیدآمینه ضروری می باشد. بدین ترتیب سلول های وابسته به آن از جمله لنفوسیت های T در غیاب تریپتوفان تکثیر نیافته و دچار آپوپتوز می شوند. با توجه به نقش مهم تریپتوفان در تکثیر سلول های T، این احتمال وجود دارد که بیان IDO در سطح تماس مادر جنین از طریق کاتابولیسم تریپتوفان و سرکوب پاسخ لنفوسیتهای T به بقا جنین نیمه بیگانه کمک نماید. به همین منظور در این مطالعه بیان آنزیم IDO در فازهای مختلف سیکل استروس موش شامل پرواستروس، استروس، مت استروس و دی استروس به روش PCR-RT بررسی شده و میزان بیان ژن در فازهای مذکور مقایسه گردیده است.
فازهای سیکل استروس از طریق مطالعه بررسی سیتولوژی اسمیر واژینال و رنگ آمیزی پاپا نیکولا تعیین گردیدند. در هر فاز، بافت آندومتر جهت استخراج RNA در محلول RNA،  cDNقرار داده شد. پس از استخراج RNA، cDNA با استفاده از آنزیم Reverse Transcriptase ساخته شد. در این نمونه ها، ژن IDO و mGAPDH به عنوان ژن House keeping به روش PDR-RT با استفاده ازپرایمرهای اختصاصی تکثیر گردید. ویژگی واکنش IDO-PCR از طریق هضم آنزیمی قطعه تکثیر یافته به دو قطعه 138 و 259 جفت باز تایید گردید. محصولات PCR ژن های mGAPDH و IDO به طور همزمان در چاهک ژل آگارز بارگذاری شد. دانسیته باندهای دو ژن مذکور با استفاده از نرم افزار Lab works اندازه گیری و نسبت دانسیته باند IDO به mGAPDH برای هر موش محاسبه گردید. به عنوان کنترل مثبت بیان IDO، ماکروفاژهای صفاقی و سلول های دندریتیک طحالی موش تخلیص و پس از تیمار با IFNγ، بیان ژن IDO به روش مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج حاصل نظریه مربوط به نقش IDO را در سیستم ایمنی ذاتی کانال تولید مثل در حفاظت از عفونت تایید می کند. همچنین با توجه به اینکه در موش ها آمیزش جنسی فقط در فاز استروس انجام می شود، بیان سطح بالای آنزیم IDO در این فاز می تواند به عنوان یک مکانیزم اصلی در القای تحمل ایمونولوژیک مادر علیه جنین مطرح باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):