برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و تبیین ابعاد وی‍‍ژگی های نقش بانوان استان سمنان در دوران دفاع مقدسگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
کاشانی آمنه (همکار طرح)
یعقوب زاده رحیم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: استانداری سمنان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از:
1- ثبت خاطرات زنان ایثارگر استان در خصوص دوران دفاع مقدس
2- تهیه بانک مشخصات بانوان ایثارگر استان سمنان
3- شناسایی زنان شاخص ایثارگر استان سمنان
4- شناخت نحوه نقش آفرینی و کمک بانوان سمنان به ویژه در امر پشتیبانی دفاع مقدس
5- گردآوری اسناد و مدارک رسمی مربوط به نقش آفرینی استان سمنان
مراحل طی شده و روش های اجرایی به شرح ذیل آمده است:
-تهیه طرح تفصیلی (سه فصل نخست و پرسشنامه مصاحبه ها)
-تدوین جزئیات روش شناختی و اجرایی طرح
-تهیه لیستی از بانوان ایثارگر استان تعیین بانوان شاخص ایثارگر بر اساس شاخص های تعیین شده مصاحبه با 20 تن از زنان شاخص ایثارگر استان سمنان
-تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده با بانوان شاخص ایثارگر استان
-گردآوری اسناد و مدارک رسمی مربوط به نقش بانوان استان در دفاع مقدس
-تدوین فصول 4 و 5 و گزارش نهایی (شامل یافته های تحقیق و نتیجه گیری)کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):